Serdecznie witamy na stronie internetowej projektu „Koło ratunkowe –szybki powrót na rynek pracy”

Projekt realizowany jest przez firmę Projektanci Kariery Dawid Seifert w partnerstwie z Albert Binda L. Grandt Polska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników  i przedsiębiorstw,  Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adopcyjnych   i modernizacyjnych w regionie  w okresie od 1 listopada 2014 r. do 30 listopada 2015r.

Projekt skierowany jest do 40 osób zamieszkałych na terenie województwa Opolskiego w tym 32 osób (17K,15M) bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy zwolnionych  z przyczyn pracodawcy oraz 8 osób (5K i 3M) przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem.

Głównym celem projektu jest  podniesiene kwalifikacji  oraz znalezienie stałego zatrudnienia uczestnikom projektu.

 
 

UDZIAŁ W PROJEKCIE

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:

 

są osobami zarejestrowanymi jako bezrobotne w urzędzie pracy i ich zatrudnienie ustało 
z przyczyn pracodawcy nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub zostali przewidziani do zwolnienia lub są zagrożeni zwolnieniem.

są w wieku 15-64 lat

zamieszkują na terenie województwa opolskiego.

 

W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane będą kobiety, osoby 50+ oraz pracownicy 
o niskich kwalifikacjach.
Każdy z uczestnik w projektu skorzystać będzie mógł z poradnictwa zawodowego 
i psychologicznego. Następnie skierowany zostanie na dopasowane do jego predyspozycji zawodowych szkolenia zawodowe. Kolejnym etapem projektu jest płatny czteromiesięczny staż zawodowy oraz spotkania z job-coachem w celu szybkiego powrotu na rynek pracy.
Projekt gwarantuje uczestnikom stypendia stażowe, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz opieki na dziećmi.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

ŚCIEŻKA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Analiza kompetencji – przeprowadzenie testów kompetencji oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu - praca z psychologiem 
i doradcą zawodowym

1

 

Strefa aktywnego poszukiwania pracy – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i praca z Job-coachem w celu szybkiego powrotu na rynek pracy

2

 

Strefa kwalifikacji zawodowych – udział w szkoleniu dobranego według indywidualnych potrzeb uczestnika (wykaz zawodów stanowi załącznik nr 1.)

3

 

Strefa zatrudnienia –udział w 4-miesięcznych płatnych stażach u wybranych pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych.

4

 

Uczestnicy korzystający z możliwości odbycia stażu otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1600 zł brutto/miesięcznie.

Kontakt:

e-mail: biuro@projektancikariery.pl

Telefon:  +48 77 547 28 40

Adres strony internetowej:

www.koloratunkowe.com.pl

Realizator projektu:
Projektanci Kariery Dawid Seifert
ul. Wrocławska 133/204
45-837 Opole

www.projektancikariery.pl 

Partner:
Albert Binda L. Grant Polska
Ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice

designed by NSF.pl powered by GEOPARD.pl